Archive 2012

The season of "Yerevan City Tour" 2012 has been over

The season of "Yerevan City Tour" 2012 has been over.From December 1 tourist excursions will be organized only by preliminary collective applications of companies, within the frames of different actions and New Year celebrations.

more
Chief Architect of Yerevan explained the problems concerning half-built and unfinished constructions

The process started by the Municipality concerning the half-built, unfinished constructions existing in the capital as far back as two months ago has given noticeable results. This was announced by the Chief Architect of Yerevan Narek Sargsyan during the press conference taken place on November 29 first of all referring to the constructions and companies announced by the city authorities beforehand and which worry the public most of all.

more
Secondary schools and kindergartens of the capital have passed on winter schedule

During the regular working conference the head of the Department of Communal Economy reported that winter preparations are going in the administrative districts of the capital. Condominiums are carrying out repairing of drainage pipes, thermo-insulation of inside nets, are placing the glass in the windows of porches in the blocks of flats. In parallel, sand and salt storage activities are going 

more
Ամփոփվել են բնապահպանության ոլորտում մայրաքաղաքում 2012թ. կատարված աշխատանքները

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչության պետ Ավետ Մարտիրոսյանն ամփոփել է ոլորտում 2012թ. կատարված աշխատանքներն ու նախանշել 2013թ. անելիքները: Նախատեսված ծրագրերի շրջանակում, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ, վաղ գարնանից իրականացվել են համալիր միջոցառումներ` մայրաքաղաքի կանաչ տարածքների պահպանման ու նոր գոտիների ստեղծման ուղղությամբ: Լիարժեք արդյունքի ակնկալիքով մայրաքաղաքում վերագործարկվել է մոտ 20 կմ ոռոգման նոր ցանց, վերակառուցվել են նաև հին ու արդեն մաշված ցանցերը: Վարչական շրջաններում տնկվել է 15 տեսակի 1 մլն 800 հազար ծաղկասածիլ` 6.5 հեկտար տարածքով: Այս տարի առաջին անգամ մայրաքաղաքում կիրառվել է ձևավոր ծաղկապատման մշակույթը` դիզայներական հարուստ լուծումներով:

more